ساخت میکروسکوپ جدید برای بررسی دقیق پروتئین‌ها

ساخت میکروسکوپ جدید به محققان اجازۀ پی‌گیری پروتئین‌ها را تا سطح اتمی می‌دهد.