مشاهده اثر یان تلر در مولکول C60

فیزیک‌دانان اثر یان تلر را برای اولین بار در مولکول C60 دوپ‌شده با پتاسیم مشاهده کردند. این نتایج می‌تواند نکات بیشتری از خواص بنیادی نانوساختارهای مولکولی را آشکار کند.