کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی نفت

فناوری نانو به عنوان انقلاب قرن بیست و یکم، تمام صنایع موجود را تحت تاثیر قرارخواهد داد که در بسیاری موارد، فناوری های اصلی صنعت، به صورت اساسی دچار تحول و دگرگونی شده و پارادایم های اصلی رقابت تغییر خواهند نمود.
بدیهی است صنایع اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز از این فناوری تاثیر قابل توجهی خواهند پذیرفت.