میدان‌های مغناطیسی رنگی

محققان دانشگاه منچستر گزارش نموده‌اند که توانسته‌اند ارتعاشات مغناطیسی شدن را به صورن رنگین‌کمانی از رنگ‌ها ضبط نمایند. این برای نخستین بار است که از ارتعاشات مغناطیسی تحریک شده با فرکانس واقع در محدوده نور مرئی تصویربرداری شده است.