سرمایه گذاری شرکت nanosys در بخش خصوصی

منبع سرمایه‌گذاری جدیدی به وسیله شرکت سرمایه‌گذاری EIDorado برای شرکت NaNoSyS آغاز شد. سرمایه‌گذاران دیگر این شرکت Masters Capital ، Medtronic و wastatch Advisors است.