پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگی ستاد با حضور اعضای جدید برگزار شد

پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگی ستاد روز چهارشنبه مورخ ۲۵/ ۸ /۸۴ برگزار شد. در این جلسه نمایندگان جدید دستگاه های عضو ستاد حضور داشتند