نحوه عملکرد کلیدهای مولکولی

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کلیدهای تک مولکولی بسته به جهت میدان الکتریکی اعمال شده به آنها قادرند به صورت‌های پیش‌بینی و پایدار از خود عکس‌العمل نشان دهند در حالی که برخی از کلیدها فقط به صورت‌های خاموش یا روشن شدن به یک میدان الکتریکی یکسان پاسخ می‌دهند.