معرفی کتاب هفته: ابزارهای تعیین مشخصات نانوسیستم‌ها در علوم زیستی

این کتاب، اولین کتاب جامع با محتوای بررسی کاربردهای زیستی، فیزیولوژیکی و بیوپزشکی نانومواد می‌باشد. در این کتاب کلیۀ مقالات ارائه شده در زمینۀ موضوعات مورد بحث، گردآوری شده است که می‌تواند تصویری کلی را از تمام این موضوعات ارائه دهد.