راز قطب‌نمای نانومقیاس باکتری‌ها

این تنها پرندگان مهاجر نیستند که خود را در جهت میدان مغناطیسی زمین قرار می‌دهند. اخیراً معلوم شده است باکتری‌ها که ارگانیسم‌های ساده‌ای به نظر می‌رسند نیز در جستجوی خود برای یافتن شرایط بهینه زیستی از این خاصیت بهره می‌برند. این موجودات ذره‌بینی مغناطیسی از یک قطب‌نمای ریز سلولی متشکل از زنجیره‌ای از تک نانوآهنرباها به نام – مگنتوزوم – استفاده می‌کنند و همانند عقربه قطب‌نما در جهت میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد.