دوره های آموزشی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دی و بهمن ۱۳۸۴

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با همکاری برخی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی بین المللی در جهت توسعه و ارتقاء منابع انسانی آزمایشگاه‌های عضو شبکه فناوری نانو، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است.