روند جاری ثبت اختراعات فناوری نانو؛ نگاهی درون سازمانی به اداره ثبت اختراعات

اختراعات جزء لاینفک استفاده تجاری از فناوری‌نانو می‌باشد. از آنجا که در حال حاضر برای ثبت تعداد فراوانی از اختراعات پرونده تشکیل شده است، مدیران، سرمایه‌گذاران و مشاوران حقوقی بایستی به خوبی مباحث قانونی مرتبط با ثبت اختراعات فناوری نانو را درک کنند و به دقت بر صدورحق اختراع‌ها، لیسانس‌ها و دعاوی قضایی در این زمینه نظارت نمایند. در این مقاله ویوک کپی کار، ممیز اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری(PTO)، استفن مایبیوس و استون رات، وکلای این اداره در خصوص روند ثبت اختراعات فناوری نانو صحبت می‌کنند. آنها در ابتدا دورنمایی از ثبت اختراعات را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که در حوزه‌های متعدد فناوری نانو برای ثبت تعداد فراوانی از اختراعات، پرونده تشکیل شده است. آنگاه درخصوص رویه‌ای کهPTO باید در پیش بگیرد تا زمینه برای افزایش مستمر تقاضاها مهیا شود، توضیح میدهند و در پایان موانعی را که ممکن است متقاضیان در ثبت اختراعات فناوری نانو با آنها روبه‌رو شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. از جمله این مشکلات می‌توان به اصول پیش‌بینی ذاتی، پدیداری و توانمندسازی که ممکن است به وسیله ممیزان برای رد درخواست‌ها و یا ملزم ساختن آنها به اصلاح و تغییر مورد استفاده قرار گیرد، اشاره شده است.