معرفی گزارش وضعیت فناوری‌زیستی و فناوری اطلاعات در ایران

بررسی و مطالعه مسائل مرتبط با توسعه فناوری‌های زیستی و اطلاعات برای تدوین برنامه های فناوری‌نانو مفید و موثر می باشد. گزارش این مطالعه با هدف استفاده از تجربیات کشور در تدوین برنامه های نانو منتشر گردید. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و فناوری زیستی، هر دو از فناوری‌های نوین در حال گسترش در ایران هستند و به‌تبع آن، دارای ویژگی‌های مشترک زیادی نیز می‌باشند، لذا در این گزارش سعی شده است …

New Page 1