برگزاری کارگاه آموزشی فناوری‌نانو با حضور متخصصانی از هند

کارگاه آموزشی مشترک ایران و هند در زمینه فناوری‌نانو از تاریخ ۲۶/۸/۸۴ الی ۲۸/۸/۸۴ در – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی – در بیمارستان امام خمینی برگزار گردید.