برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی کالیبراسیون دستگاه TEM

گارکاه آموزشی کالیبراسیون دستگاه TEM به مدت دو روز در تاریخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۸۴در محل آزمایشگاه ساختار مواد دانشکده مهندسی علم و مواد دانشگاه صنعتی شریف با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد. برنامه تفضیلی دوره به شرح ذیل می باشد.