اثرات نقاط کوانتومی تلورید کادمیوم بر سلول‌ها

نقاط کوانتومی کادمیومی و نانوذرات نیمه‌هادی که در اثر برخورد نور، نورانی می‌شوند، به سرعت در حال تبدیل به ابزار آزمایشگاهی استاندارد برای مطالعه رفتار مولکولی در سلول‌های زنده هستند. اندازه کوچک، درخشندگی، پایداری و سهولت اصلاح شیمیایی آنها محققان را بر آن داشته تا برای استفاده از این برچسب‌های مولکولی جهت تصویربرداری راهی بیابند.