برگزاری کارگاه تاثیرات علوم و فناوری‌نانو بر فناوری‌های انرژی تجدید پذیر

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه تربیت مدرس برای آشنایی هر چه بیشتر محققان با فناوری‌نانو و اثرات آن بر فناوری‌‌های انرژی تجدید‌پذیرکارگاهی را با همین عنوان در دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد کرد.

انجمن علمی فناوری‌نانو دانشگاه تربیت مدرس برای آشنایی هر چه بیشتر محققان با فناوری‌نانو و اثرات آن بر فناوری‌‌های انرژی تجدید‌پذیرکارگاهی را با همین عنوان در دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد کرد.
این کارگاه با ارائه آقای گاجیک برخورداریان از دپارتمان مواد مرکز تحقیقاتی GKSS آلمان، روز سه‌شنبه ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ ساعت ۱۵ در اتاق ۳۱۵ دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
حضور برای عموم در این کارگاه آزاد می‌باشد.