مراحل تولید محصول توسط برندگان مسابقه طرح تجاری نانو

پیگیری‌های اجرایی برای تجاری سازی طرح‌های برگزیده مسابقه طرح تجاری نانو در قالب برنامه ۵۱ و دیگر برنامه های سند راهبرد آینده، در حال انجام است و بسته به وضغیت هر طرح و دارا بودن یا نبودن نمونه اولیه و سرمایه گذار، سیاست‌های حمایتی خاصی برای هریک از آنها در نظر گرفته شده است.

New Page 2