پیشرفت در تشخیص و درمان سرطان

برای توسعه و گسترش روش‌های تشخیصی سرطان‌های انسان و همچنین برای دستیابی به افزایش تأثیر پیگیری درمان پس از جراحی‌‌های، سرطان ترکیبی از زیست‌فناوری و نانوزیست‌فناوری ضروری است.