توسعه کشاورزی به کمک زیست‌فناوری و فناوری‌نانو

Martin C. Jischke، رئیس دانشگاه پوردو بیان داشت که تحقیقات انجام شده در دانشگاه پوردو می‌تواند در جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی موثر باشد.