معرفی پتنت هفته: ساخت پودرهای کامپوزیتی نانوالیاف کربنی/ مس

معرفی پتنت با شماره US2005244577 و عنوان: ساخت پودرهای کامپوزیتی نانوالیاف کربنی/ مس با روکش‌کاری بدون الکترود Cu

عنوان فارسی: ساخت پودرهای کامپوزیتی نانوالیاف کربنی- مس با روکش‌کاری
بدون الکترود مس