دستیابی به طیف‌سنجی جذبی تک مولکولی

محققان دانشگاه ایلی‌نویز به ابزاری جدید و قدرتمند برای کاوش ساختار مولکولی سطوح مختلف دست یافتند. طیف‌سنجی جذبی تک مولکولی می‌تواند به بهتر شدن و افزایش آنالیز مولکولی، دستکاری سطحی و مطالعه انرژی مولکولی و واکنش‌پذیری در سطح اتمی کمک کند.