وضعیت آموزش فناوری نانو در ایران

با توجه به روند رو به رشد فناوری نانو در جهان، در زمینه آموزش این فناوری نیز فعالیت‌های قابل توجهی در بین کشورهای مختلف جهان در حال انجام است. بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده از سال تحصیلی ۸۵-۸۴ آموزش فناوری نانو در برخی از مؤسسات آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گرفته و رشته‌هایی مرتبط با این فناوری در مقاطع تحصیلات تکمیلی نوگشایی شده است….

با توجه به روند رو به رشد فناوری نانو در جهان، در زمینه آموزش این فناوری نیز فعالیت‌های قابل توجهی در بین کشورهای مختلف جهان در حال انجام است. بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده از سال تحصیلی ۸۵-۸۴ آموزش فناوری نانو در برخی از مؤسسات آموزش عالی کشور مورد ت