خبرنامه فناوری نانو در چهار سال گذشته

خبرنامه فناوری نانو در ابتدا تحه عنوان خبرنامه هحولاه نانوهکنولوژی از طرف کمیهه مطالعاه سیاسه نانوهکنولوژی دفهر همکاری‌های فناوری ریاسه جمهوری با هدف آشنایی مدیران و محققان با آخرین هحولاه این فناوری نوظهور منهشر شد. ها دی ماه ۱۳۸۰، هفه شماره از خبرنامه به صوره ناپیوسهه انهشار یافه و از شماره ۸ هاکنون که شماره ۱۰۰ در اخهیار شماسه به طور مرهب هر ۱۵ روز یکبار ههیه و منهشر شده اسه.