برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع فناوری‌نانو در دانشگاه تبریز

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان – تهیه نانوتیتانیم اکسید در سطح زئولیت به روش هیدروترمال و ارزیابی فعالیت کاتالیتیکی آن در دگراداسیون رنگ‌های آزو – که دردانشکده شیمی دانشگاه تبریز توسط خانم سودابه صبایی انجام و توسط خانم دکتر خاتمیان راهنمایی شده است، بیست و ششم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.