هدف قرار دادن مضاعف، توسط نانوذرات مغناطیسی و آنتی بادی در سلول‌های سرطانی کبد

پژوهشگران بیماری‌های سرطانی، در پی تهیه آنتی بادی‌های منوکلونال با توانایی هدف قرار دادن تومور همچنین با خاصیت سلول‌کشی، توسط رادیوایزوتوپ‌ها به ویژه ۱۳۱I هستند. نتایج بالینی این تلاش‌ها علیرغم فرمولاسیون‌های متعدد آنتی بادی ۱۳۱I ، انتظارات را به علت عدم کفایت درمان اختصاصی برآورده نکرده است.

پژوهشگران بیماری‌های سرطانی، در پی تهیه آنتی بادی‌های منوکلونال
با توانایی هدف قرار دادن تومور همچنین با خاصیت سلول‌کشی، توسط
رادیوایزوتوپ‌ها به ویژه