سنتز یک‌مرحله‌ای و سریع نقاط کوانتمی

روش‌های سنتز شیمیایی مؤثر و بسیار مقیاس‌پذیر، که در مؤسسه لیزر، فوتونیک و فوتونیک زیستی دانشگاه بوفالو توسعه یافته است، قابلیت متحول کردن تولید نقاط کوانتومی برای کاربردهای تصویربرداری و فوتوولتائیک را دارد.

۱۷ مهر ۱۳۸۴- روش