برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانوسیم ها

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
ساخت و بررسی خواص مغناطیسی، نانوسیم های نیکل
که توسط آقای روح ا.. گلی پور در دانشکده علوم دانشگاه کاشان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و با راهنمایی دکتر عبد العلی رمضانی انجام شده است، ساعت۱۰ صبح شنبه بیستم اسفند ماه در اتاق سمینار این دانشکده برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعی