توقف رشد نانوسیم‌ها در اثر تمیزی

اگر چه پیدایش نانوسیم‌های سیلیکونی نوید بخش قابلیت‌های فراوانی است اما به عقیده دانشمندان روش‌های معمول در رشد آنها به خوبی شناخته نشده است. در واقع آن گونه که J.B Hannon و همکارانش در بخش تحقیقات IBM و مرکز تحقیقاتی T.Jwatson نشان داده‌اند تمیزی بیش از حد می‌تواند مانع از رشد نانوسیم‌ها شود.