معرفی پتنت : تولید نشاسته هیدرولیز شده با DE پایین به حالت مایع با تصفیه نانوغشایی

معرفی پتنت با عنوان: فرآیند تولید نشاسته هیدرولیز شده با DE پایین به حالت مایع با استفاده از تصفیه نانوغشایی و مخلوط کردن محصولات با هیدروکربن‌های دیگر و شماره US5853487

نویسنده