معرفی گزارش بررسی وضعیت استانداردسازی فناوری‌نانو (ویرایش دوم )

گزارش حاضر نسخه دوم گزارش «بررسی وضعیت استانداردسازی فناوری‌نانو» است که آخرین دستاوردها و برنامه‌های مربوط به استانداردسازی فناوری‌نانو در آن معرفی شده‌اند.