کاربرد نانوپوست‌ها در ابزارهای الکترونیکی انعطاف‌پذیر

گروهی از محققان فرآیند جدیدی برای تولید «نانو پوست‌های» انعطاف‌پذیر و هادی توسعه داده‌اند که می‌تواند کاربردهای مختلفی از جمله کاغذهای الکترونیکی و حسگرهای شیمیایی و زیستی داشته باشند.

گروهی از م