ستیز فناوری نانو و سرطان

ذرات نانومقیاس علی رغم اندازه کوچک شان، در برخورد با اجسام اثرات بسیار عجیبی از خود نشان می دهند. ذرات بسیار کوچک در حد نانو نمی توانند سلول های سرطانی را مستقیما از بین ببرند. در همایش Nano Tech 2006 که در۲۱-۲۳ فوریه ۲۰۰۶ در ژاپن بر گزار شد محققین مرکز Fraunhofer ثابت کردند که نانوذرات به عنوان رها کننده دارو، دارای ویژگی بسیار موثری هستند.

ذرات نانومقیاس علی رغم اندازه کوچک شان، در برخورد با اجسام اثرات بسیار عجیبی از
خود نشان می دهند. ذرات بسیار کوچک در حد نانو نمی توانند سلول های سرطانی را