نحوه حمایت از آزمایشگاه‌های عضو شبکه در بخش آموزشی

برای ایجاد توازن در حمایت از آزمایشگاه های عضو شبکه در بخش آموزشی، اعتباری برای هر یک از آزمایشگاه های عضو در نظر گرفته شده است که هر آزمایشگاه با توجه به اعتبار آموزشی خود نزد شبکه و بر اساس برنامه های آموزشی برگزارشده می‌تواند از آن اعتبار استفاده نمایند.

 

برای ایجاد توازن در حمایت از آزمایشگاه‌های عضو شبکه در بخش آموزشی، اعتباری برای هر یک از آزمایشگاه‌های عضو در نظر گرفته شده است که هر آزمایشگاه با توجه به اعتبار آموزشی خود نزد شبکه و بر اساس برنامه‌های آموزشی برگزارشده می‌تواند از آن استفاده نمایند. اعتبار آموزشی آزمایشگاه‌های عضو شبکه به صورت جدول ۱ و برنامه‌های آموزشی دوره‌ها برای شش ماه اول سال ۱۳۸۵ مطابق جدول ۴ خواهد بود.

جدول ۱- اعتبار آموزشی آزمایشگاه‌های عضو شبکه در سال ۱۳۸۵
نوع آزمایشگاه عضو تعداد اعتبار هر آزمایشگاه (ریال) جمع اعتبار( ریال)
آزمایشگاه‌های تهران و حومه ۲۶ ۸۰۰۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰۰۰۰
آزمایشگاه‌های شهرستان ۱۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰
جمع ۳۸ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۲۰۰۰۰۰۰

هزینه دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای هر نفر در جدول ۲ آورده شده است که آزمایشگاه‌ها بر اساس ضوابط مطرح شده در جدول ۳ می‌توانند از این مزایا بهره مند شوند. به طور کلی در دوره‌های آموزشی مربوط به تجهیزات، آزمایشگاه‌های دارنده آن تجهیزات در اولویت می‌باشد و در صورت وجود اضافه ظرفیت سایر آزمایشگاه‌ها، موسسات و افراد مطابق ضوابط می‌توانند استفاده نمایند.

جدول۲- هزینه هر دوره (هزار تومان) برای یک نفر
نوع دوره نوع آزمایشگاه/مدت دوره ۱ یک روزه ۲ روزه ۳ روزه
عمومی تهران ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰
شهرستان (با اسکان) ۱۵۰ ۲۵۰ ۳۵۰
تخصصی تهران ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰
شهرستان (با اسکان) ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰

 

جدول۳- نحوه پرداخت هزینه‌ دوره‌ها برای آزمایشگاه‌های مختلف (دوره آموزش مربوط به دستگاه A )
نوع آزمایشگاه نحوه پرداخت هزینه‌های دوره اولویت پذیرش در دوره
عضو شبکه و دارای دستگاه A ۱۰۰ درصد از محل اعتبار آموزشی آزمایشگاه عضو ۱
عضو شبکه و فاقد دستگاه A ۷۰ درصد از محل اعتباری آموزشی و ۳۰ درصد توسط آزمایشگاه ۲
غیرعضو شبکه و دارای دستگاه A ۹۰ درصد توسط آزمایشگاه (۱۰ درصد تخفیف) و در صورت وجود اضافه ظرفیت دوره ۳
غیرعضو و فاقد دستگاه A و افراد به صورت آزاد ۱۰۰ درصد توسط آزمایشگاه یا فرد و در صورت وجود اضافه ظرافیت دوره ۴

سایر موارد

آزمایشگاه‌ها می‌توانند با توجه به اعتبار آموزشی خود و هزینه‌های پیش‌بینی شده برای دوره‌ها ترکیبی از دوره‌ها (پیوست ۱) را برای شرکت و کسب آموزشی‌های لازم انتخاب کنند.

هزینه‌های جدول ۱ برای یک نفر در نظر گرفته شده است و در صورتی که آزمایشگاهی مایل به حضور بیش از یک نفر در یک دوره خاص داشته باشد (البته به شرطی که محدودیت ظرفیت دوره وجود نداشته باشد) این هزینه در تعداد افراد شرکت کننده ضرب شده و از اعتبار آموزشی آن آزمایشگاه کسر می‌شود.

اگر آزمایشگاهی در دوره‌‌ای ثبت نام کرده و قبل از موعد تعیین شده انصراف خود را به شبکه اعلام نکند هزینه دوره از اعتبار آموزشی آن آزمایشگاه کسر خواهد شد.

هزینه‌های اعلام شده در جدول ۱ صرفاً برای سال ۱۳۸۵ بوده و برنامه سال‌های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین آزمایشگاه‌ها تنها در طی سال ۸۵ می‌توانند از اعتبار جدول ۱ استفاده نمایند و این اعتبار قابل ذخیره برای سال‌های بعد نیست.

هزینه رفت و آمد افراد (تهران یا شهرستان) در همه دوره‌ها به عهده آزمایشگاه‌ها خواهد بود.

آزمایشگاه‌های که توانایی برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو دارند، می‌توانند پیشنهادات خود را طبق آیین نامه برگزاری دوره‌های آموزشی به دفتر شبکه ارسال نمایند.

دول ۴- برنامه دوره‌های آموزشی شبکه در شش ماهه اول سال ۸۵
عنوان دوره زمان
دوره آموزشی دستگاه GC-MS بهار سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاهSEM برای اعضاء شبکه در شهرستان‌ها بهار سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاهTEM برای نمونه‌های بیولوژیک بهار سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاه NMR تابستان سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاه ESCA تابستان سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاه  AFM تابستان سال ۱۳۸۵
دوره آموزشی دستگاه XRD تابستان سال ۱۳۸۵