گیراندازی همزمان نور و اتم

فیزیکدانان برای اولین بار موفق شدند دو بیت کوانتومی اتمی یا کوبیت را که به فاصله زیادی از هم قرار داشتند، به هم مربوط سازند. Alex Kuzmich ، Brian Kennedy، و همکارانشان در موسسه علم و فناوری Georgia آمریکا این کار را با به دام انداختن یک کوبیت اتمی با یک فوتون انجام دادند

فیزیکدانان برای اولین بار موفق شدند دو بیت کوانتومی یا کوبیت را که به فاصله زیادی از هم قرار داشتند، به هم مربوط سازند. محققان مؤسسه علوم و فناوری جورجیا این کار