ارائه مدلی برای توضیح چگونگی مشاهده نانولوله‌های کربنی با پرتوهای الکترونی

دانشمندان دریافته‌اند که چگونه می‌توان از یک میدان الکتریکی به نحوی استفاده نمود که نانولوله مورد مشاهده به ازای هر الکترون که با آن برخورد می‌ کند، ۱۰۰ الکترون آزاد کند. این کار منجر به فناوری آشکارساز الکترونی فوق حساس می‌شود.

بر طبق یک بررسی جدید انجام شده