کنگره جهانی اقتصاد نانو در هند

هفتمین کنفرانس جهانی اقتصاد نانو (WNEC) از ۲۷ تا ۲۹ ماه مارس ۲۰۰۶ در بمبئی هند برگزار شد. در این کنفرانس که با حضور صاحبان فکر اعم از دانشمندان، دولتمردان و بازرگانان از سراسر جهان برگزار شد، روند توسعه بازرگانی فناوری نانو مورد بررسی قرارگرفت.

کنفرانس سرمایه گذاری در فناوری ن