تولید پلیمرهای با فلورسانس بالا با استفاده از گروه‌های جانبی درخت‌مانند

بسیاری از مشتقات پلی فنیلن وینیلن (PPV) برای استفاده در دیودهای نورافشان (LED) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، اما تعداد کمی از آنها دارای بازده فوتولومینسانس بالا می‌باشند. Kung-Hwa Wei و همکارانش در دانشگاه ملی Chiao Tung تایوان موفق به سنتز پلیمرهای با فلورسانس بالایی شده‌اند که دارای زنجیره‌های جانبی درخت‌مانند فنیل می‌باشند (DENPPV).

بسیاری از مشتقات پلی فنیلن وینیل (PPV) برای استفاده در دیودهای نورافشان (LED) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، اما تعداد کمی از آنها دارای بازده فوتولومینسانس بالا می‌باشند. کانگ وِی و همکارانش در دانشگاه ملی Chiao Tung تایوان موفق به سنتز پلیمرهای با فلورسانس بالایی شده‌اند که دارای زنجیره‌های جانبی درخت‌مانند فنیل می‌باشند (DENPPV).
هوموپلیمرهای DENPPV با وزن مولکولی ۳۰۰۰۰۰ Da حلالیت بسیار کمی در تولوئن و دی‌متیل‌فرمامید دارند، و این امر باعث ‌شود که نتوان از این پلیمرها، با استفاده از روکش‌دهی چرخشی، در تهیه فیلم‌های نازک استفاده کرد. این مشکل را می‌توان از طریق تهیه کوپلیمرهایی از DENPPV و ۲-متوکسی-۵-(۲-اتیل هگزیلوکسی)-۱,۴-فنیلن وینیلن (MEHPPV) برطرف کرد. یک کوپلیمر حاوی ۷۵ درصد DENPPV و ۲۵ درصد MEHPPV در محلول و فاز جامد، فوتولومینسانس آلی با بهره کوانتومی ۸۲ درصد از خود نشان می‌دهد. این خاصیت باعث می‌شود تا بتوان از این ماده در ساخت LEDها استفاده کرد.
این محققان توانستند با استفاده از روکش‌دهی چرخشی کوپلیمر DENPPV-MEHPPV بر روی یک وسیله، و سپس افزودن یک الکترود در بالای آن، ابزارهای الکترولومینسانت را تولید نمایند.
مقاومت دمایی و دمای شیشه‌ای شدن این کوپلیمرها بالاتر از انواع دیگر پلیمرهای PPV می‌باشد. دلیل این امر وجودگروه‌های فنیل حجیم و سفت می‌باشد که مانع از حرکت زنجیره پلیمری شده، مقاومت پلیمر را نسبت به اکسایش دمایی افزایش می‌دهند.
زنجیره‌های جانبی درخت‌مانند بدون تغییر ویژگی‌های الکتریکی PPV، راندمان الکترولومینسانس آن را بهتر می‌کنند. این کار از طریق کاهش خوددفعی و جلوگیری از خود تجمعی صورت می‌گیرد