پیش‌بینی بازار نانوحسگرها

بازار فعلی نانوحسگرها ۱۹۰ میلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۹، با رشد ۲۶ درصدی به ۵۹۲ میلیون دلار برسد.

بازار فعلی نانوحسگرها ۱۹۰ میلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۹، با رشد ۲۶ درصدی به ۵۹۲ میلیون دلار برسد.
بازار اولیه حسگرها شامل حسگرهای گازی، نانوحسگرهای زیستی و حسگرهای مورد استفاده در میکروسکوپ‌ها، در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم بازار حسگرها در طول ۵ سال آینده کاهش خواهد یافت. در حالی که سهم بازار نانوحسگرهای زیستی و شیمیایی به میزان زیادی افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۹ میزان فروش سالانه نانوحسگرهای شیمیایی و نانوحسگرهای زیستی‌به ترتیب ۵۳ و ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت.