معرفی کتاب هفته: نانو ساختارهای زیستی و کاربرد نانوساختارها در زیست شناسی

کتاب فوق شامل توصیف و مرور کلی موضوعات روزی که به بحث درباره فصول مشترک بین علوم و فناوری‌نانو و علوم زیست‌شناسی می‌پردازند، می‌شود. علاوه بر این، با توصیف راه‌ها و روشهای امید بخش تحقیقاتی که پتانسیل عظیم موجود در زیست نانوفناوری را نشان می‌دهد به تکمیل کشفیات و پیشرفتهای علمی این زمینه می‌پردازد.

کتاب فوق شامل توصیف و مرور کلی مو