متخصصین و تکنسین‌های نمونه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزیده شدند.

با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد یکی از ارکان اصلی موفقیت آزمایشگاه ها به حساب می آید، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو علاوه بر رتبه بندی آزمایشگاه های عضو خود، متخصصین، کارشناسان برتر شبکه و همچنین رابطین فعال آزمایشگاه های عضو خود را با نظرسنجی از مشتریان و کاربران آزمایشگاه ها انتخاب نمود.