چاپ ویژه‌نامه فناوری‌نانو توسط نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، بیست و دومین شماره از نشریه خود را به فناوری‌نانو به عنوان – نانو: فناوری قرن آینده – اختصاص داد.

مجله علمی- فنی- اقتصادی- خبری صن