تصویب سیاستهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه شورا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ به ریاست آقای دکتر احمدی نژاد تشکیل شد، در این جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از استماع گزارش تکمیلی عملکرد ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در کشور را به تصویب رساند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه شورا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ به ریاست آقای دکتر احمدی نژاد تشکیل شد، در این جلسه شورای عالی ا