معرفی کتاب هفته: فیلم‌های نازک چند لایه: آرایش متوالی مواد نانوکامپوزیتی

دانشمندان علوم مواد اغلب در اصلاح سطوح مواد، بدون تغییر خواص و شکل آنها با مشکل مواجه هستند. این کتاب بررسی مفصلی درباره فناوری جدید جذب سطحی از مایعات جهت ساخت فیلم‌های چند لایه مرکب در اندازه‌های مولکولی ارائه می‌کند که هدف آن جایگزین کردن فناوری Longmuir-Blodgettبا این روش و باز کردن زمینه جدید از خودآرایی مولکولی در مواد و علوم زیستی می‌باشد.