راه‌اندازی سایت مدیریت فناوری نانو

سایت مدیریت فناوری نانو با آدرس www.nano-atu.irراه‌اندازی شد. از اهداف این سایت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
•اشاعه و انتشار مباحث مدیریتی در حوزه فناوری‌نانو
•شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط میان محققان و کارآفرینان
•اطلاع‌رسانی در زمینه فعالیت‌های گروه مدیریت فناوری‌نانو

سایت مدیریت فناوری نانو با آدرس
www.nano-atu.ir
راه‌اندازی شد. از اهداف این سایت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• اشاعه و انتشار مباحث مدیریتی د