استفاده از نانولوله‌های پلیمری به عنوان حامل عوامل تصویربرداری ‌

محققان دانشگاه ملی سئول با رشد پلیمرها روی بسترهای حفره‌ای اکسید آلومینیم موفق به سنتز نانولوله‌های پلیمری شده‌اند که می‌تواند به دو نوع مولکول متفاوت متصل شوند. این نانوساختارها می‌توانند در رسانایی عوامل تصویربرداری و درمانی به سلول‌ها به کار روند.

محققان دانشگاه ملی سئول با رشد پلیمرها روی بسترهای حفره‌ای اکسید آلومینیم موفق به سنتز نانولوله‌های پلیمری شده‌اند که می‌تواند به دو نوع مولکول متفاوت متصل شوند. این نانوساختارها می‌توانند در رساندن عوامل تصویربرداری و درمانی به سلول‌های هدف به کار روند.
این محققان با رشد نانولوله‌ها بر روی غشای آلومینیومی، توانستند نانولوله‌هایی با ضخامت و شعاع‌های کنترل‌‌شده ایجاد کنند. سپس تعدادی از عوامل درمانی و تصویربرداری را به سطح این نانولوله‌ها متصل و در نهایت ویژگی‌های فیزیکی این نانولوله‌های عامل‌دار را اندازه‌گیری و بررسی کردند.
به علاوه این محققان توانستند مجموعه‌ای از آزمایش‌های تصویربرداری را، که در آنها از رشته‌های کوتاه ‌DNA به عنوان یک مولکول ‌هدف و از یک رنگ فلوئورسانت به عنوان عامل تصویربرداری استفاده شده است، بر روی این نانولوله‌ها انجام دهند. محققان قطعه‌ای از DNA انتخاب و به ژن متوقف‌کننده تومورBRCA1 که جهش در آن باعث توسعه سرطان سینه می‌شود، متصل کردند. نانولوله‌های متصل به ژن به طور کاملاً واضحی زیر میکروسکوپ فلوئورسانس مشخص بودند.
این محققان نتایج کار خود را در مجلهmaterials Advanced Functional به چاپ رسانده‌اند.