دعوت به همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی جهت تدوین طرح تحقیقاتی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نظر دارد در زمینه تولید پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر، توسط باکتری‌های خاص و به کمک فناوری نانو فعالیت نماید.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در