نانوپل‌های آبی که مانند چسب عمل می‌کنند

اگر قطرات آب بین تکه‌ای تنگستن کوچک و سطحی گرافیتی قرار گیرند، می‌توانند در دمای اتاق به یخ تبدیل شوند.