برگزاری جشنواره انتخاب ۱۰ متخصص و موسسه برتر در حوزه فناوری‌نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری‌نانو، اقدام به برگزاری جشنواره انتخاب ۱۰ متخصص برتر و ۱۰ مؤسسه برتر در حوزه فناوری‌نانو می‌نماید.

ستاد ویژه توسعه فناوری