معرفی کتاب هفته: اصول شیمی کوانتوم؛ طیف سنجی مولکولی و محاسبات پیشرفته ساختار الکترونی

کتاب حاضر به عنوان مقدمه‌ا‌ی تجربی برای شیمی کوانتوم نوشته شده است. شیمی کوانتوم برای توصیف و پیش‌بینی طیف سنجی مولکولی و ساختار الکترونی اتمها و مولکول‌ها به کار می‌رود. به علاوه، این کتاب یک راهنمای عملی برای استفاده از مکانیک مولکولی و محاسبات ساختار الکترونی می‌باشد. استفاده از محاسبات ساختار الکترونی یک موضوع به روز و مدرن است و کاربردهای آن در شیمی عملی و تئوری بسیار رایج می‌باشد.

کتاب حاضر به عنوان مقدمه‌ا‌ی تجربی برای شیمی کوانتوم
نوشته شده است. شیمی کوانتوم برای توصیف و پیش‌بینی طیف سنجی مولکولی و
ساختار الکترونی اتمها و مولکول‌ها به کار می