برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی تهیه‌ای

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد کارگاه آموزشی کروماتوگرافی تهیه‌ای را در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۵ در محل این پژوهشکده برگزار نماید.

محققان مؤسسه IBM

2391.jpg امروزه کروماتوگرافی تهیه‌ای در جداسازی مواد
مؤثره گیاهان، ماکرومولکول‌ها، د